II. stretnutie doktorandov a postdoktorandov

Illyová, Z. - Štefanica, J. (eds.): 2. česko-slovenské stretnutie doktorandov a post doktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2014, 221 s.
 

OBSAH:

 • Trestné činy proti štátu podľa zákona č. 231/1948 zb. na ochranu ľudovodemokratickej republiky
 • protižidovská legislatíva v slovenskej republike
 • Idea česko-slovenskej štátnosti a zápas za nové riešenie slovensko-českých vzťahov po vypuknutí druhej svetovej vojny
 • Proces a důvody přijetí zákona č. 51/1923 sb. z. a n., o státním soudu
 • Založení českého státního občanství jako primárního titulu v roce 1968
 • Retribučné dekréty a retribučné nariadenie: legislatívna stránka retribučného dualizmu v povojnovej čsr
 • Konanie proti republike a súdny proces s dr. vojtechom tukom z roku 1929
 • Vývoj pôsobnosti štátneho notárstva
 • Československé štátne občianstvo v kontexte právneho postavenia osôb maďarskej národnosti v rokoch 1945 – 1948
 • Právny inštitút družstva po novom či po starom?
 • Classification of powers of the state service of mining supervision and industrial safety of ukraine in the sphere of subsoil use
 • Kontinuita rímskeho notárstva a jeho vývoj v práve byzantskej ríše
 • K niektorým aspektom vývoja právnej úpravy kúpnej zmluvy (nielen) na našom území
 • Charakter a historické aspekty genézy francúzskeho obchodného práva
 • Latinské cisárstvo v Konštantínopole – otázka kontinuity byzantskej štátnosti
 • Římskoprávní „inaedificatio“ v režimu nového občanského zákoníku
 • Cum muneribus et donis. několik poznámek k rituálu darování v česko-říšských vztazích raného středověku
 • Manželské práva a povinnosti osobného charakteru podľa zákona o rodinnom práve z roku 1949
 • Recepcia kolonátu v ranom anglickom práve
 • Špecifické právne a správne postavenie banského robotníctva na príklade slobodného banského mesta Banská Bystrica (od neskorého stredoveku k ranému novoveku) 

← SPÄŤ