2. česko-slovenské stretnutie doktorandov a post doktorandov

Illyová, Z. - Štefanica, J. (eds.): 2. česko-slovenské stretnutie doktorandov a post doktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2014, 221 s.

 

Z obsahu:

 

Trestné činy proti štátu podľa zákona č. 231/1948 zb. na ochranu ľudovodemokratickej republiky

protižidovská legislatíva v slovenskej republike

Idea česko-slovenskej štátnosti a zápas za nové riešenie slovensko-českých vzťahov po vypuknutí druhej svetovej vojny

Proces a důvody přijetí zákona č. 51/1923 sb. z. a n., o státním soudu

Založení českého státního občanství jako primárního titulu v roce 1968

Retribučné dekréty a retribučné nariadenie: legislatívna stránka retribučného dualizmu v povojnovej čsr

Konanie proti republike a súdny proces s dr. vojtechom tukom z roku 1929

Vývoj pôsobnosti štátneho notárstva

Československé štátne občianstvo v kontexte právneho postavenia osôb maďarskej národnosti v rokoch 1945 – 1948

Právny inštitút družstva po novom či po starom?

Classification of powers of the state service of mining supervision and industrial safety of ukraine in the sphere of subsoil use

Kontinuita rímskeho notárstva a jeho vývoj v práve byzantskej ríše

K niektorým aspektom vývoja právnej úpravy kúpnej zmluvy (nielen) na našom území

Charakter a historické aspekty genézy francúzskeho obchodného práva

Latinské cisárstvo v Konštantínopole – otázka kontinuity byzantskej štátnosti

Římskoprávní „inaedificatio“ v režimu nového občanského zákoníku

Cum muneribus et donis. několik poznámek k rituálu darování v česko-říšských vztazích raného středověku

Manželské práva a povinnosti osobného charakteru podľa zákona o rodinnom práve z roku 1949

Recepcia kolonátu v ranom anglickom práve

Špecifické právne a správne postavenie banského robotníctva na príklade slobodného banského mesta Banská Bystrica (od neskorého stredoveku k ranému novoveku) 


← SPÄŤ