Historia et theoria iuris 2017/1, 2

ČLÁNKY

 

 • BAVLŠÍKOVÁ, K.: ANALÝZA NÁRODNOSTNÉHO ZÁKONA Z ROKU 1868
 • BEŇA, J.: ČESKOSLOVENSKO A RUSKO (1918 – 1920) – VOJNOVÝ STAV A STAV NEVYPOVEDANIA VOJNY
 • BEŇA, J.: VZNIK ČSR, SOVIETSKE RUSKO A INTERVENCIA
 • LYSÝ, M.: BYZANTSKÁ MISIA A VZŤAHY PÁPEŽSTVA, MOJMÍROVCOV A KAROLOVCOV
 • FICO, M.: ĽUDSKÝ VEK AKO OKOLNOSŤ VYLUČUJÚCA TRESTNÚ ZODPOVEDNOSŤ V PROCESE UNIFIKÁCIE ČESKOSLOVENSKÉHO TRESTNÉHO PRÁVA
 • GÁBRIŠ, T.: TALIANSKY PRÁVNY REALIZMUS
 • GREGOR, M.: PRÁVNE POSTAVENIE PÁPEŽA VOČI FRANSKÝM PANOVNÍKOM V 8. – 10. STOROČÍ
 • HORÁK, O.: VIKTOR KNAPP A JEHO „PROBLÉM NACISTICKÉ PRÁVNÍ FILOSOFIE“
 • ILLÝOVÁ, Z.: ÚSILIE O AUTONÓMIU SLOVENKA V PRVÝCH ROKOCH MEDZIVOJNOVÉHO ČESKOSLOVENSKA
 • JENČÍK, J.: SPREJERSTVO AKO VÝRAZ SLOBODY PREJAVU
 • KASINEC, R.: DOŽIVOTNÝ TREST – TEORETICKÝ POHĽAD
 • KORN, F.: HISTORICKO-SPOLOČENSKÉ PRÍČINY A ZDROJE VYMEDZENIA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD V ÚSTAVÁCH DEMOKRATICKÝCH ŠTÁTOV A V MEDZIŠTÁTNYCH ZMLUVÁCH
 • LYSÝ, M.: KRESŤANSTVO A TRESTNÉ PRÁVO VO VČASNOM STREDOVEKU. NÁČRT PROBLEMATIKY
 • MÉSZÁROS, T.: KDE SPRAVIL FUKUYAMA CHYBU? (HUNTINGTON VRACIA ÚDER V 21.STOROČÍ)
 • POVAŽAN, M.: NÁČRT VÝVOJA VEREJNEJ SPRÁVY NA SLOVENSKU (1918 – 1939)
 • POVAŽAN, M.: VÝVOJ VEREJNEJ SPRÁVY NA SLOVENSKU (1939 – 1944)
 • POVAŽAN, M.: VÝVOJ VEREJNEJ SPRÁVY NA SLOVENSKU (1944 – 1948)
 • SOMBATI, J.: PO STOPÁCH STREDOVEKÉHO VÝVOJA INŠTITÚTU DAROVANIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
 • ŠURKALA, J.: VZOSTUP PRÁVNEHO PARTIKULARIZMU V SÚČASNEJ EURÓPE

 

RECENZIE

 

 • FICO, M.: ŠTEFANICA, JÁN: KAMPAŇ PROTI SLOVENSKÉMU BURŽOAZNÍMU NACIONALISMU.
 • LANCZOVÁ, I.: ŠOŠKOVÁ, IVANA: MANŽELSTVO A MANŽELSKO-PRÁVNE VZŤAHY VO SVETLE PRVEJ KODIFIKÁCIE ČESKOSLOVENSKÉHO RODINNÉHO PRÁVA 1949.
 • LANCZOVÁ, I.: LACLAVÍKOVÁ, MIRIAM – ŠVECOVÁ, ADRIANA: PRAKTIKUM K DEJINÁM ŠTÁTU A PRÁVA NA SLOVENSKU. II. ZVÄZOK (1848 - 1948).
 • MARTIŠKOVÁ, M.: GEŠKOVÁ, KATARÍNA – MYČKOVÁ, ROMANA – ZÁMOŽÍK, JOZEF: REPETITÓRIUM CIVILNÉHO PROCESNÉHO PRÁVA.

 

SPRÁVY

 

 • JÁGER, R.: SPRÁVA O HABILITAČNOM KONANÍ JUDR. IVANY ŠOŠKOVEJ, PHD. V ODBORE TEÓRIA A DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA

RECENZIE

 

 • SKALOŠ, M.: TAUCHEN, JAROMÍR; PRÁCE A JEJÍ PRÁVNÍ REGULACE V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA (1939 – 1945)