Historia et theoria iuris 2016/1

ČLÁNKY

 

 • ANDRUSIAK, T: IDEA OZBROJENÉHO BOJA ZA NEZÁVISLOSŤ V UKRAJINSKOM PRÁVNOM MYSLENÍ V 19. A 20. STOROČÍ
 • FICO, M: VYBRANÉ ASPEKTY VÝUČBY HISTORICKO-PRÁVNYCH PREDMETOV NA UPJŠ V KOŠICIACH, PRÁVNICKEJ FAKULTE
 • GREGOR, M: UPLATNENIE ČL. 6 RÍMSKEHO DOHOVORU NA KONANIE PRED ÚSTAVNÝMI SÚDMI
 • ILLÝOVÁ, Z: OBŽALOBA A URČENIE SÚDNEJ PRÍSLUŠNOSTI V PROCESE S DR. VOJTECHOM TUKOM Z ROKU 1929
 • KOVAĽ, A: VÝVOJ NÁRODNO-OSLOBODZOVACIEHO HNUTIA NA UKRAJINE A PRÁVA NA SEBAURČENIE NA PRELOME 19. A 20. STOROČIA
 • MALATINSKÝ, M: INŠTITÚT MANŽELSTVA V PROTIŽIDOVSKEJ LEGISLATÍVE SLOVENSKA (1939 – 1945)
 • MATUŠKA, P: HYBRIDNÉ VOJNY – VOJNY 21. STOROČIA?
 • PODOLEC, O: LEGISLATÍVNA ÚPRAVA ČINNOSTI OZBROJENÝCH ZLOŽIEK NA SLOVENSKU V ROKOCH 1939 – 1945
 • SKALOŠ, M: PORUŠENIE PRÁVA BOJUJÚCIMI ŠTÁTMI PRI OZBROJENÝCH KONFLIKTOCH A JEHO HISTORICKÝ KONTEXT
 • ŠTEFANICA, J: KREOVANIE FILADELFSKEJ DOHODY A UŽHORODSKÉHO MEMORANDA AKO VÝSLEDOK EMANCIPAČNÝCH SNÁH RUSÍNOV NA SKLONKU PRVEJ SVETOVEJ VOJNY
 • ŠTEFANICA, J: ŽIVOT A DIELO PROFESORA MARTINA VIETORA
 • TUROŠÍK, M: INŠTITÚT SPRAVODLIVEJ VOJNY V RÍMSKOM PRÁVE