Historia et theoria iuris 2015/1

OBSAH:

ČLÁNKY

 • Gábriš, T. – Jáger, R.: Vlastnícke právo a majetkové vzťahy na Veľkej Morave
 • Gregor, M: Škola glosátorov a škola komentátorov v procese recepcie rímskeho práva v stredoveku
 • Illýová, Z.: Konanie proti štátu v historickoprávnom kontexte
 • Korn, F.: Obmedzenie základných práv a slobôd a ukladanie povinností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
 • Malatinský, M.: Slovenský národohospodár Peter Zaťko pred Národným súdom
 • Martaus, J.: Legálny výklad ústavy a ústavných zákonov Ústavným súdom podľa článku 128 Ústavy a jeho legitimita
 • Puchovský, J.: Kortesy na konci frankizmu a po prechode k demokracii v Španielsku
 • Štefanica, J.: Život a dielo profesora Jozefa Markova
 • Tomová, Z.: Rakúsko-uhorsko ako menová únia
 • Vetešník, P.: Vývoj právní úpravy správního trestání na území Československa


RECENZIE

 • Malatinský, M.: Podolec, Ondrej; Medzi kontinuitou a diskontinuitou... Politický systém Slovenskej republiky 1939 – 1945


SPRÁVY

 • Malatinský, M.: Správa o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce JUDr. Renáty Veselej, PhD.