Historia et theoria iuris 2014/1

OBSAH:


ČLÁNKY

 • Potomová, K.: Rôzne formy právnej subjektivity nových náboženských hnutí a obmedzenia pre registráciu nového náboženského hnutia
 • Považan, M.: Trestné právo na Slovensku do rozpadu Veľkej Moravy
 • Puchovský, J.: Leyes Fundamentales a ich postavenie v právnom systéme frankistického Španielska
 • Strajňáková, A.: Právo na obhajobu v kontexte práva Európskej únie
 • Šimek, D.: Mos maiorum raného cisárstva a jeho vybrané ústavnoprávne idey v komparácii s vybranými konštitučnými princípmi Ústavy SR
 • Vyšný, P.: Právny status Indiánov v ranom koloniálnom období latinskoamerických dejín


RECENZIE

 • Illýová, Z.: VYŠNÝ, P., PUCHOVSKÝ, J., ŠOŠKOVÁ, I.: Svetové dejiny štátu a práva
 • VYŠNÝ, P.: PUCHOVSKÝ, J.: Štát a právo v juhoamerických kolóniach Španielska


SPRÁVY Z KONFERENCIÍ

 • Konference „Období nesvobody 1939 – 1945“
 • KonferenciA „II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva“


VÝROČNÁ SPRÁVA

 • Výročná správa o významných udalostiach v oblasti právnej histórie za rok 2013