Historia et theoria iuris 2013/2

OBSAH:


ČLÁNKY

  • ANTOŠOVÁ, Z.: Ústavný súd Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie
  • ČUROŠ, P.: Právo na nesúhlas formou občianskej neposlušnosti
  • KORN, F.: Aproximačné nariadenie vlády a čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky
  • POVAŽAN, M.: Orgány verejnej žaloby na Slovensku v rokoch 1944 až 1949
  • ŘÍČKA, R.: Řízení o předběžné otázce a nový jednací řád Soudního dvora
  • SKALOŠ, M.: Historicko-právny pohľad na vývoj slovensko-českých vzťahov a rozdelenie Česko-Slovenska v roku 1992
  • ŠIMEK, D.: Ústavnoprávny vzťah rímskeho cisára voči cudzím politickým, zahraničným subjektom a administratívnej samospráve počas obdobia principátu


RECENZIE

  • Vyšný, P.: KŘÍŽOVÁ, M.: Otroctví v Novém světe od 15. do 19. století


SPRÁVY Z KONFERENCIÍ

  • Bratislava Legal Forum 2013