Historia et theoria iuris 2013/1

OBSAH:

 

  • GÁBRIŠ, T.: Dočasné súdne pravidlá a kontinuita práva
  • LYSÝ, M.: Titul mojmírovských panovníkov
  • MLKVÝ, M.: Náčrt porovnania koncepcie držby v kontinentálnom a anglosaskom právnom systéme
  • POVAŽAN, M.: Orgány verejnej žaloby na Slovensku v rokoch 1526 až 1867
  • POVAŽAN, M.: Orgány verejnej žaloby na Slovensku v rokoch 1867 až 1918
  • SOMBATI, J.: Právne aspekty pôsobenia rytierskych duchovných rádov vo Svätej zemi
  • ŠOŠKOVÁ, I.: Plnoletosť ako predpoklad svojprávnosti v podmienkach 1. ČSR
  • ŠTEFANICA, J.: Konferencia Odraz nemeckého národného socializmu v tridsiatych rokoch v Československu a v štátoch strednej Európy
  • BRTKO, R.: Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období rímskeho práva (M. Považan)
  • VYŠNÝ, P.: Štát a právo Aztékov (Tomáš Gábriš)