Historia et theoria iuris 2012/2

OBSAH:

 

  • DOMNITSKA, V.: Relatívne (utilitárne) a zmiešané teórie účelu trestu
  • DUFALA, M.: Obec a aktívne opatrenia na trhu práce
  • HUŤKA, M.: Zločin genocídy v medzinárodnom trestnom práve
  • PORCELLUZZI, M. M.: Terrorism under International Law: Definition and Action against it
  • POVAŽAN, M.: Orgány žaloby a zastúpenia štátu od najstarších čias po rok 1526
  • RAJKOVÁ, M.: Uhorská šľachtičná a trestné právo – prehľad uhorského trestného práva v novoveku na prípade grófky Alžbety Báthoryovej
  • LYSÝ, M.: Správa z kolokvia „Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středoověku a jejich důsledky pro další vývoj“