Historia et theoria iuris 2012/1

OBSAH:

 

 • DOMNITSKA, V.: Absolútne teórie účelu trestu
 • ERBENOVÁ, V.: Vývoj občianskych práv v USA v období 1954-1968
 • HUŤKA, M.: Zločiny proti budúcim generáciám v medzinárodnom trestnom práve
 • KOHÚT, T.: Missi dominici vo Franskej ríši
 • LAURINEC, R.: Organizácia kráľovského súdnictva v starovekej Indii
 • POVAŽAN, M.: Pojmové znaky družstva pri jeho vzniku a dnes
 • ŠANGALOVÁ, K.: Mediácia včera a dnes
 • VYŠNÝ, P.: Aztécky súdny systém a súdny proces
 • LYSÝ, M.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Býkov 2012 – Naděje právní vědy
 • LENHARTOVÁ, K.: Správa z VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2012"
 • MADULOVÁ, D.: PETRÁŠ, René – PETRŮV, Helena – SCHEU, Harald Christian (eds.): Menšiny a právo v Českérepublice (recenzia)