Historia et theoria iuris 2011/6

OBSAH:

 

 • Projekt KEGA sa končí, elektronická verzia vydávania časopisu Historia et theoria iuris (HTI) bude pokračovať... (JÁN PUCHOVSKÝ)
 • Využiteľnosť projektu KEGA-HTI v publikačnej praxi mladých právnych vedcov (REDAKCIA HTI)
 • IVANA ŠOŠKOVÁ: Rozvod manželstva podľa zákona o rodinnom práve z roku 1949.
 • PETR BERÁNEK: Slovenská republika ve stínu Mnichova a nelehké obnovování československé státnosti.
 • JÁN VYHNÁNEK: Mohar v starovekom Izraeli.
 • PETER VYŠNÝ: Právo u Aztékov.
 • JÁN PUCHOVSKÝ: Systém štátnych orgánov Španielska podľa Ústavy z Cádizu (1812).
 • MATEJ MLKVÝ: K problematike definovania vlastníckeho práva.
 • MARTIN TURČAN: Vplyv pietizmu a puritanizmu na novovekú a súčasnú spoločnosť.
 • MÁRIA DORKOVÁ: Význam doktrinálneho výkladu z hľadiska prameňov práva.
 • JAROSLAV JAKUBČO: Právny význam odôvodnenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o súlade právnych predpisov a odôvodnení rozhodnutí vyšších súdov.
 • EVA VRANKOVÁ: Možno rozhodnutie o amnestii zmeniť alebo zrušiť?
 • ŠVECOVÁ, ADRIANA: Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950. Bratislava : VEDA, 2010. 230 s. (recenzia) (JOZEF HORŇÁČEK)
 • PUCHOVSKÝ, JÁN: Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010, 248 s. (recenzia) (VOJTECH VLADÁR).
 • ŠMIHULA, DANIEL: Teória štátu a práva. Bratislava : Epos, 2010. 397 s. (recenzia) (MICHAL POVAŽAN)
 • KOLEKTÍV AUTOROV (zist. MILICA MAJERIKOVÁ): Nepokojná hranica. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010. (recenzia) (MIROSLAV ĽUBA)
 • VLADÁR, VOJTECH: Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, 220 s. (recenzia) (MIRIAM LACLAVÍKOVÁ – ADRIANA ŠVECOVÁ)
 • Medzinárodná vedecká konferencia Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe (ONDREJ PODOLEC)
 • Akademické akcenty 2011 (MAREK PIPA)