Historia et theoria iuris 2011/5

OBSAH:

 

 • Zelená mladej nastupujúcej generácii (JÁN PUCHOVSKÝ)
 • ANNA KUCIANOVÁ: Analýza príspevkov časopisu Historia et theoria iuris (HTI) z hľadiska citovania jednotlivými autormi na základe platných medzinárodných štandardov
 • MÁRIA DORKOVÁ: Význam teleologického výkladu a jeho vzťah k ďalším výkladovým metódam.
 • LUKÁŠ HAMZA: Modus vivendi.
 • VOJTECH VLADÁR: Význam zbierky Corpus iuris canonici pre platnékanonické právo.
 • JÁN PUCHOVSKÝ: Právo Indií – prvý hispanoamerický právny systém.
 • MICHAELA UHLÍŘOVÁ: Tvrzení, přísahy a jejich právní dopad ve vybraných zemích starověkého světa.
 • JÁN VYHNÁNEK: Výkupprvorodených v starovekom Izraeli.
 • MATEJ MLKVÝ: Koncepcia prerogatív v britskom ústavnom systéme.
 • RUDOLF KASINEC: Precedens a ostatné pramene práva v Anglicku a v USA.
 • Medzinárodná vedecká konferencia Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 (JÁN PUCHOVSKÝ)
 • SURMÁNEK, ŠTEFAN: Klerikalizácia verejného života na Slovensku ako prejav a dôsledok silnejúceho vplyvu Katolíckej cirkvi. Košice : ELFA, 2009. 132 s. (recenzia) (LUCIA MADLEŇÁKOVÁ)
 • HINGAROVÁ, VENDULA – KVĚTINOVÁ, SYLVIE – EICHLOVÁ, GABRIELA (EDD.): Mexiko – 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2010. 485 s. (recenzia) (PETER VYŠNÝ)