Historia et theoria iuris 2010/4

OBSAH:

 

 • Bakalárov prax nepotrebuje, ani s nimi nepočíta (JÁN PUCHOVSKÝ)
 • LUCIA LICHNEROVÁ: Formálna úprava a hlavné časti dizertačnej práce.
 • MIRIAM LACLAVÍKOVÁ: Právna obyčaj – prameň práva na území Slovenska v období medzivojnovej ČSR.
 • MIROSLAV ĽUBA: Postavenie prezidenta v rámci ústavného vývoja Česko-Slovenskej republiky (1918 – 1989).
 • IVANA ŠOŠKOVÁ: Prekážky manželstva alebo „skutočnosti brániace vzniku manželstva".
 • LENKA VOŠTINÁROVÁ: Trestná zodpovednosť mladistvých páchateľov.
 • JÁN ŠTEFANICA: Odsuny a výmeny skupín obyvateľstva európskych štátov v prvej polovici 20. storočia.
 • LENKA DUFALOVÁ: Funkcie zodpovednosti za škodu.
 • PETER VYŠNÝ: Pojem náčelníctvo a predštátna spoločnosť.
 • VLADIMÍR KAŠUBA: Pracovnoprávna úprava v I. ČSR v rokoch 1918 – 1938
 • Medzinárodná vedecká konferencia Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax (JÁN PUCHOVSKÝ)
 • Akademické akcenty 2010 (MAREK PIPA)
 • LACKO, MARTIN (zost.): Zrod Slovenského štátu v kronikách Slovenskej armády. Bratislava, ÚPN, 2010, 190 s. (recenzia) (MIROSLAV ĽUBA)