Historia et theoria iuris 2010/3

OBSAH:

 

 • Úroveň doktorandského štúdia v optike praxe (JÁN PUCHOVSKÝ)
 • ANNA KUCIANOVÁ: Problematika citovania a odkazovania na klasické a elektronické zdroje podľa  ISO 690 a ISO 690-2: zásady, najčastejšie problémy a príklady.
 • MAREK PIPA: K vymedzeniu medzier v práve a k ich druhom z hľadiska sudcovskej tvorby práva.
 • JÁN VYHNÁNEK: Druhy trestov v starovekom Izraeli.
 • ANDREA ERBENOVÁ: „Pokladáme za samozrejmé pravdy...“ Vývoj ľudských práv v USA od roku 1776 do roku 1787.
 • MILAN CIGÁNEK: Komparace postavení hlavy státu ve Výmarské republice a Československu.
 • ADRIANA ŠVECOVÁ: Úkony mortis causa v právnej histórii Slovenska  – exkurz do staršej právnej terminológie
 • TOMÁŠ KOHÚT: Tribuni plebis v antickom Ríme – zriadenie inštitútu a voľba z hľadiska prameňov.
 • MARTINA KOVALČÍKOVÁ – DANA PERÚNOVÁ: Zákon o táboroch nútenej práce na Slovensku.
 • VOJTECH VLADÁR: Kodifikácia práva východných katolíckych cirkví.
 • Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 (ANDREA KLUKNAVSKÁ)
 • Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax (VLADISLAV MIČÁTEK)
 • Pocta Eduardovi Vlčkovi (JÁN PUCHOVSKÝ)
 • Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU v Trnave (ADRIANA ŠVECOVÁ – VOJTECH VLADÁR)