Historia et theoria iuris 2009/2

OBSAH:

 

 • Slávnostný štart časopisu Historia et theoria iuris (JÁN PUCHOVSKÝ)
 • LUCIA LICHNEROVÁ: Metodické usmernenia pre písanie odborných textov. Problematika citovania a odkazovania na klasické dokumenty: zásady a najčastejšie problémy
 • MARTA LAPČÁKOVÁ: Vplyv výkladu čl. 76 Weimarskej ústavy na koncepciu čl. 79 ods. 3 základného zákona Spolkovej republiky Nemecko (hľadanie hraníc ústavných zmien)
 • MIRIAM LACLAVÍKOVÁ: Právna obyčaj a formovanie novodobého (súkromného) práva na našom území
 • ADRIANA ŠVECOVÁ: Historicko-právny náčrt vývoja slovenského družstevníctva v rokoch 1948 – 1952 (s poukazom na vývoj potravných družstiev)
 • PETER VYŠNÝ: Aztécke rodinné právo
 • KATARÍNA LENHARTOVÁ: Poručníctvo a opatrovníctvo v komparácii prameňov rímskeho práva (4. storočie pred Kristom až 6. storočie po Kristovi) a československej legislatívy v rokoch 1919 až 1989
 • VOJTECH VLADÁR: Kodifikácia práva latinskej cirkvi.
 • Dziadzio, Andrzej: Powszechna historia prawa (Všeobecná história práva). Vydawnictwo naukowe PWN,
 • Warszawa 2008, 476 strán (recenzia) (JÁN PUCHOVSKÝ).
 • Švecová, Adriana – Gábriš, Tomáš: Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň, Aleš Čeněk, 2009 (Recenzia) (MIROSLAV LYSÝ).
 • Presadzovanie ľudských práv – európska skúsenosť (VIKTOR EWERLING)
 • Tradície českej a slovenskej právnej vedy a výučby práva (MIROSLAV LYSÝ)