Historia et theoria iuris 2009/1

OBSAH:

 

  • Na cestu a do vienka (Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.)
  • ANDREA LICHÁ: Princíp právnej rovnosti v ústave 9. mája. Realita alebo fikcia?
  • MARTIN TURČAN: Prirodzenoprávne východiská ústavy SR
  • MIRIAM LACLAVÍKOVÁ: Právna obyčaj v postavení prameňa (súkromného) práva platného na území Slovenska do roku 1848
  • VLADIMÍR KAŠUBA: Náčrt vývoja uhorského pracovného zákonodarstva v rokoch 1867 – 1918
  • DANA PERÚNOVÁ: Zákon o právnosti konaní súvisiacich s bojom o znovunadobudnutie slobody Čechov a Slovákov
  • PETER VYŠNÝ: Rozvrstvenie aztéckej spoločnosti a jeho právne dimenzie
  • JÁN PUCHOVSKÝ: Ústredné orgány správy španielských zámorských kolónií v 16. až 19. storočí
  • JOZEF HORŇÁČEK: Reflexia slobody myslenia, svedomia, náboženského vyzania a viery v dokumentoch mezinárodnoprávnej povahy
  • VOJTECH VLADÁR: Pseudo-apoštolské zbierky a ich vplyv na vývoj kanonického práva