Časopis

HISTORIA ET THEORIA IURIS (HTI) je elektronický recenzovaný vedecký časopis pre oblasť spoločenských vied s osobitným dôrazom na dejiny a teóriu štátu a práva ako základu právnej vedy. Časopis je vydávaný na Právnickej fakulte Univerzity Komenského od roku 2009, vychádza dvakrát ročne v elektronickej podobe. HTI je určený všetkým pracovníkom z oblasti teórie i praxe. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví týkajúcich sa štátu a práva, recenzie a správy z vedeckých podujatí.

Hlavným cieľom časopisu je podpora kvality vedeckej produkcie vedcov s osobitným dôrazom na publikačné výstupy mladých vedeckých pracovníkov. Praktickým výstupom je budovanie priestoru na priebežné publikovanie vedeckých článkov, posilňovanie vedeckej diskusie a sieťovanie vedcov. HTI sa osobitne špecializuje na právnu vedu, je však otvorené aj vedeckým prácam z príbuzných vedných odborov.

Na kvalitu publikovaných vedeckých statí dohliada redakčná rada, ktorej členmi sú významné osobnosti vedeckého života:

JUDr. Eduard Barány, DrSc.
Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.
Doc. PhDr. Dušan Katuščák, CSc.
Prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc.
JUDr. Marek Števček, PhD.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.


Pre viac informácií a na zaslanie príspevkov napíšte na hti.casopis@gmail.com.