II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a post doktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva

Touto konferenciou Katedra právnych dejín, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, nadväzuje na prvé stretnutie, ktoré sa konalo v minulom roku v Brne na pôde Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity a zanechalo pozitívne ohlasy medzi účastníkmi.

Konferencia sa bude konať stredu, dňa 11. júna 2014 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Stretnutie doktorandov a post doktorandov v obore právnych dejín má umožniť začínajúcim vedeckým pracovníkom výmenu skúseností z ich dovtedajšieho štúdia a akademického života. Taktiež poskytne priestor pre vzájomnú prezentáciu výsledkov bádania, vychádzajúcich predovšetkým z tém ich dizertačných prác. Vzájomné zoznámenie a stretnutie sa považujeme za dôležité, keďže vytvára priestor pre rozvoj vzťahov a spoluprácu v budúcnosti a možnosť získania spoločnej grantovej podpory napr. medzi fakultných projektov. Spolu s doktorandmi radi privítame aj ich školiteľov a ostatných akademických pracovníkov. Prítomní školitelia a akademický pracovníci tak dostanú možnosť zoznámiť sa s doktorandmi z ostatných českých a slovenských fakúlt, čo umožní prípadnú ďalšiu odbornú spoluprácu.

V predvečer konania konferencie sa zároveň uskutoční neformálne posedenie všetkých účastníkov. O mieste a čase stretnutia budú prihlásení účastníci informovaní spoločne so zaslaným programom konferencie.

Podľa počtu prihlásených účastníkov budú zasadania konferencie rozdelené do nasledujúcich sekcií:

  • staršie dejiny štátu a práva a rímske právo
  • „moderné“ dejiny štátu a práva


Písomné verzie príspevkov budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku.

Prihlášku je nutné zaslať do 11. mája 2014na adresu: pravnedejiny@gmail.com

 


 

KONTAKTY

Odborný garant konferencie                                                                    
prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
jozef.bena@flaw.uniba.sk

Organizačný garant konferencie
JUDr. Ján Štefanica, PhD.
jan.stefanica@flaw.uniba.sk
tel.: +421 910 933 143

 


 

SÚHRN INFORMÁCIÍ

Organizátor:
Katedra právnych dejín, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín konania:
streda 11. júna 2014

Miesto konania:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Šafárikovo nám., Bratislava, 611 80

Jazyk konferencie:
slovenský, český

Termín prihlásenia:
do 11. mája 2014 zaslanie vyplnenej prihlášky na: pravnedejiny@gmail.com

Termín zaslania príspevku:
do 6. júla 2014 na adresu: pravnedejiny@gmail.com

Konferenčný poplatok:
bez poplatku

Ubytovanie:
nie je hradené, účastník konferencie si zaisťuje sám

 


 

Konferenčné príspevky v rozsahu do 10 normostrán vrátane krátkeho resumé v anglickom jazyku a anglického názvu príspevku zasielajte na adresu: pravnedejiny@gmail.com

Program s témami referátov bude zverejnený na konci mája.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obráti na organizátorov konferencie.


← SPÄŤ

Premeny ústavného práva

Medzinárodná vedecká konferencia, 25. septembra 2014, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Konferencia je organizovaná pri príležitosti 70. výročia začiatku normotvornej činnosti tretej Slovenskej národnej rady.

 

dozvedieť sa viac