Bratislavské právnické fórum - Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK v Bratislave organizuje v dňoch 21. a 22. októbra 2016 vedeckú konferenciu venovanú téme extrémizmu. Konferencia bude súčasťou Bratislavského právnického fóra.

 

Téma má za cieľ osloviť odborníkov zo širšieho spektra spoločenských a humanitných vied, ktorí sa venujú prejavmi extrémizmu a neznášanlivosti v minulosti Slovenska a jeho okolia. Z hľadiska právnych dejín ide najmä o prejavy nerovnosti v práve, prejavujúce sa obmedzeniami v právnej spôsobilosti, vytváraním partikulárnych právnych skupín s osobitným právom a verejnou správou, tiež však predmetom záujmu môže byť násilné konanie podnietené kultúrnou odlišnosťou jednotlivca alebo etnickej či náboženskej skupiny. Od 19. storočia spôsoboval moderný nacionalizmus vyhrotenie niektorých prejavov neznášanlivosti, avšak s budovaním prvkov občianskeho štátu sa naopak strácali rozličné formy obmedzení v právnej spôsobilosti. Najtragickejšie dôsledky z hľadiska dejín extrémizmu malo vybudovanie totalitných národných štátov v podobe nacistického Nemecka a jeho satelitov (vrátane vojnového Slovenského štátu). Odraz tejto minulosti vedie k otázke, ako hodnotiť súčasnosť; či je slovenská, či v širšom zmysel európska spoločnosť imúnna a historicky "poučená", alebo či sa prejavy tohto typu nemôžu opakovať.

 

Podujatie je organizované v odbornej spolupráci s Globsec Policy Institute.

 

Program

 

Manifestations of Extremism, Ethnic and Religious Intolerance

Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti

 

22nd October 2016

 

The section is organized in cooperation with GLOBSEC Policy Institute

Sekcia sa koná v spolupráci s GLOBSEC Policy Institute

 

Room/Miestnosť: IURIDICUM (3th floor Old Building)

Language/Jazyk: Slovak, Czech, English (simultaneous translation provided)

 

 

 

9:00       The German Concept of Verwirkung as a Legal Remedy Against Political Extremism?

Dr. Jerzy Parchomiuk (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

 

9:15       John Rawls’s political conception of justice. Some critical remarks

Dr. Pawel Polaczuk (Uniwersytet Warminśko-Mazurski w Olsztynie, Poland)

 

9:30       Stories about Slovak statehood or who and why misunderstood history

Historky o slovenskej štátnosti alebo kto a prečo nepochopil dejiny

JUDr. Alexandra Letková (Comenius University in Bratislava, Slovakia)

 

9:45       Changes in the State Policy towards Minorities after 1938

Zmeny v menšinovej politike na Slovensku po roku 1938

Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (Comenius University in Bratislava, Slovakia)

 

10:00     Tlačové právo v rokoch meruôsmych

Mgr. Michal Považan, PhD. (Comenius University in Bratislava, Slovakia)

 

10:15 - 10:30      Discussion/Diskusia

 

10:30 - 10:50      Coffee Break

 

 

10:50     Christian Holy War and Islamic Jihad during the Crusades – Clash of Two Different Religious Concepts?

Kresťanská svätá vojna a islamský džihád v období križiackych výprav – súboj dvoch rozdielnych náboženských konceptov?

Mgr. Ján Sombati, PhD. (Comenius University in Bratislava, Slovakia)

 

11:05     Manifestations of corporatism in constitutional law of Francoist Spain

Prejavy korporativizmu v ústavnom práve frankistického Španielska

JUDr. Ján Puchovský, PhD. (Comenius University in Bratislava, Slovakia)

 

11:20     Investigation of hate crimes as manifestations of extremism and terrorism in the international context

Vyšetřování trestných činů z nenávisti jako projevů extremismu a terorismu v mezinárodním kontextu

Ing. Stanislav Šišulák, PhD. (Police Academy in Bratislava, Slovak Republic)

 

11:35     The Withdrawal of Nationality as a Form of Sanctioning in the light of Religious Fundamentalism

Sankcia odňatia štátneho občianstva vo svetle náboženského fanatizmu

Mgr. Sona Ondrašíková (Comenius University in Bratislava, Slovakia)

 

11:50 - 12:10      Discussion/Diskusia

 

12:10     Pojem extremismus v různých dimenzích

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Masaryk University in Brno, Czech Republic)

 

12:25     Curb Your Extremism: Limits to the Freedom of Speech before the European Court of Human Rights

prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić (Sveučilište u Rijeci)

 

12:40     Súčasný pohľad na problematiku extrémizmu v Slovenskej republike

doc. JUDr. Miroslav Felcan PhD., LL.M. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovakia)

 

12:55     Contribution to the topic sections

Príspevok k téme sekcie

Dr. Mari Yoshikawa (Shizuoka University, Japan)

 

13:10 - 13:30      Discussion/Diskusia

 

13:30 - 14:30      Lunch/Obed

 

Panel discussion in cooperation with GLOBSEC Policy Institute

Diskusný panel v spolupráci s GLOBSEC Policy Institute

 

Ochrana ústavného zriadenia a demokracie a limity slobody slova

 

14:30 – 15:30

Daniel Milo (Globsec Policy Institute)

Radovan Branik (Globsec Policy Institute)

  

15:30

Záverečné zhrnutie

Talks end section/Koniec rokovania sekcie

 

 

 


← SPÄŤ

Premeny ústavného práva

Medzinárodná vedecká konferencia, 25. septembra 2014, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Konferencia je organizovaná pri príležitosti 70. výročia začiatku normotvornej činnosti tretej Slovenskej národnej rady.

 

dozvedieť sa viac