Zborník z 2. česko-slovenského stretnutia doktorandov a post doktorandov

Illyová, Z. - Štefanica, J. (eds.): 2. česko-slovenské stretnutie doktorandov a post doktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2014, 221 s.

 

Zúčastnení mladí vedci prezentovali svoj výskum zo starších či novších právnych dejín a z rímskeho práva. Zborník tvorí dvadsať samostatných prác v slovenskom, českom a anglickom jazyku, ktoré  prešli starostlivým recenzným konaním s cieľom poskytnúť autorom spätnú väzbu a námety na zlepšenie.


← SPÄŤ
21 / 10 / 2016Bratislavské právnické fórum - Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Praf UK organizuje v dňoch 21. a 22. októbra 2016 konferenciu venovanú téme extrémizmu. Konferencia bude súčasťou Bratislavského právnického fóra....
24 / 08 / 2015Vyšiel zborník z konferencie Premeny ústavného práva
Lysý, M. – Považan, M. (eds.): Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25.9.2014 v Bratislave. Bratislava: Atticum, 2014, 294 s....
14 / 10 / 2016Vyšlo nové číslo časopisu Historia et theoria iuris
Druhé číslo časopisu Historia et theoria iuris v roku 2015 bolo zamerané na tému významu právnych dejín a súvisiacich predmetov vo vzdelávacom procese na slovenských právnických fakultách i vo vysokoškolskom vzdelávaní vôbec. ...