Bratislavské právnické fórum - Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti

Téma má za cieľ osloviť odborníkov zo širšieho spektra spoločenských a humanitných vied, ktorí sa venujú prejavmi extrémizmu a neznášanlivosti v minulosti Slovenska a jeho okolia. Z hľadiska právnych dejín ide najmä o prejavy nerovnosti v práve, prejavujúce sa obmedzeniami v právnej spôsobilosti, vytváraním partikulárnych právnych skupín s osobitným právom a verejnou správou, tiež však predmetom záujmu môže byť násilné konanie podnietené kultúrnou odlišnosťou jednotlivca alebo etnickej či náboženskej skupiny. Od 19. storočia spôsoboval moderný nacionalizmus vyhrotenie niektorých prejavov neznášanlivosti, avšak s budovaním prvkov občianskeho štátu sa naopak strácali rozličné formy obmedzení v právnej spôsobilosti. Najtragickejšie dôsledky z hľadiska dejín extrémizmu malo vybudovanie totalitných národných štátov v podobe nacistického Nemecka a jeho satelitov (vrátane vojnového Slovenského štátu). Odraz tejto minulosti vedie k otázke, ako hodnotiť súčasnosť; či je slovenská, či v širšom zmysel európska spoločnosť imúnna a historicky "poučená", alebo či sa prejavy tohto typu nemôžu opakovať.


← SPÄŤ
21 / 10 / 2016Bratislavské právnické fórum - Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Praf UK organizuje v dňoch 21. a 22. októbra 2016 konferenciu venovanú téme extrémizmu. Konferencia bude súčasťou Bratislavského právnického fóra....
24 / 08 / 2015Vyšiel zborník z konferencie Premeny ústavného práva
Lysý, M. – Považan, M. (eds.): Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25.9.2014 v Bratislave. Bratislava: Atticum, 2014, 294 s....
14 / 10 / 2016Vyšlo nové číslo časopisu Historia et theoria iuris
Druhé číslo časopisu Historia et theoria iuris v roku 2015 bolo zamerané na tému významu právnych dejín a súvisiacich predmetov vo vzdelávacom procese na slovenských právnických fakultách i vo vysokoškolskom vzdelávaní vôbec. ...