O nás

Poznanie práva bez poznania jeho dejín nie je možné. Problematike právnych dejín sa na Slovensku venuje niekoľko pracovísk, ale dosiaľ nie sú spracované významné úseky vývoja práva u nás, čo negatívne vplýva aj na súčasnú normotvorbu, ktorá je často odtrhnutá od našich právnych tradícií a umelo preberá vzory zo zahraničia, ktoré nie celkom vhodne zapadajú do nášho právneho poriadku resp. čerpá iba z aplikačnej praxe niekoľkých ostatných rokov.

Cieľom portálu právne dejiny je sprostredkovať odbornej i laickej verejnosti najnovšie poznatky z právnych dejín, prinášať pravidelné informácie o podujatiach nielen v oblasti právnych dejín, ale aj v súvisiacich oblastiach teórie práva, právnej filozofie a právnej sociológie, sprístupňovať publikácie z daných oblastí, upozorňovať na práce, ktoré svojím spracovaním majú potenciál priniesť nové pohľady nielen do právnej vedy ale aj do normotvornej a aplikačnej praxe.

Portál vznikol z iniciatívy Katedry právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je otvorený spolupráci s najrôznejšími inštitúciami alebo jednotlivcami právnovedeckého zamerania. Jediným kritériom je kvalita vedeckej a odbornej činnosti.

Poznanie právnych dejín

Autori portálu sú oddaní myšlienke právnej kontinuity a graduálneho vývoja práva postaveného na jeho detailnom komplexnom poznaní tak z pohľadu právnej filozofie ako aj právnych dejín. Cieľom portálu je aj podporiť výmenu poznatkov a posilniť komparatívny aspekt právnej vedy na Slovensku.

Vznik a prevádzka portálu bola podporovaná Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0607-10.